فعالیت های اصلی

تحت عنوان یک مدیریت، دارای پرسنل مهندسی با تخصصهای متفاوت در دیسیپلینهای ذیل:

  1. دپارتمان مهندسی سيويل، سازه و معماري
  2. دپارتمان مهندسی پایپینگ
  3. (دپارتمان مهندسی مكانيك (تجهیزات ثابت و دوار
  4. دپارتمان مهندسی برق
  5. دپارتمان مهندسی ابزاردقیق
  6. دپارتمان مهندسی مخابرات
  7. دپارتمان مهندسی رنگ و عایق
  8. دپارتمان مهندسی فرآیند و ایمنی
  9. دپارتمان کنترل مدارک مهندسی (DCC)

وظایف و توانمندی های آنها به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

تهیه مدارک خرید اقلام پروژه (MR)

ارزیابی فنی شرکنندگان در مناقصه خرید تجهیزات پروژه (TBE)

مهندسی تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی دیتیل نصب تجهیزات و فعالیت های اجرایی به تفکیک دیسیپلینهای مختلف پروژه با استفاده از مهارت تخصصی در نرم افزارهای مرتبط:

برای مخازن تحت فشار(COADE PVELITE)

برای مبدلهای حرارتی(ASPEN B-Jac Teams)

برای مخازن ذخیره(COADE Tank)

نرم افزارهای تخصصی لوله کشی و مدل از قبیل PDMS

پاسخ به سوالات فنی پیمانکاران اجرایی (TQ)