معرفی مدیرعامل واعضاء هیات مدیره

 

 

 

وحیدخاوئی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سیدرضا مفیدی

رئیس هیات مدیره

سهیل ابوالحسنی

عضو هیات مدیره

حجت توکلی

عضو هیات مدیره

اصغر ادیب

عضو هیات مدیره