مدیریتی

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه به ازای هر یک از پروژه¬ها با تخصیص نیروی انسانی و منابع مورد نیاز از واحد های تخصصی سازماندهی می شود و در برخی دیگراز فعالیت های پشتیبانی، از واحدهای ستادی مربوطه خدمت می گیرند. مدیریت پروژه کلیه فرآیندهای اصلی پروژه را به تفکیک بخش های مهندسی، خرید، ساخت و اجرا مطابق برنامه زمانبندی، هدایت و راهبری نموده و فرآیندهای برنامه ریزی، سازماندهی وکنترل را زیر نظر می گیرد. مدیریت پروژه قادر به:

ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین اجزا زیر مجموعه خود به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی و تحقق اهداف پروژه از لحاظ زمان قراردادی، بودجه تخصیص داده شده و کیفیت تعریف شده مطابق spec پروژه می باشد.

همچنین با استفاده از داشبوردهای مدیریتی (حاوی گزارش های تجمیع شده و تحلیل عملکرد عناصر پروژه توسط واحد برنامه ریزی) در خصوص تخصیص منابع، تعیین استراتژی اجرای پروژه، رفع موانع احتمالی(ریسک)  و چالش¬های پروژه تصمیم-گیری می نماید.

سایر نقش های مدیریت پروژه به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

تدوین منشور، بیانیه و برنامه مدیریت پروژه

مدیریت محدوده پروژه با توجه scope قرارداد

برقراری ارتباطات  موثر با کلیه ذینفعان پروژه اعم از کارفرما، پیمانکاران، تامین کنندگان کالا، مشاورین، سایرمدیران سازمان و کارشناسان و نیروهای اجرایی پروژه  و نهادهای نظارتی، اجتماعی  

مدیریت و کنترل تعهدات ذی نفعان

تحويل پروژه به كارفرما و اختتام پروژه اصلي