ارکان جهت ساز شرکت

بيانيه ماموريت 

ماموريت شرکت مديريت طرحهای صنعتی ايران به عنوان يک پيمانکار عمومی(GC)  عبارت است ازارائه خدمات متنوع مورد نياز اجرای پروژه ها (اعم از مشاوره و مهندسی، مديريت، تامين و اجرا تا سطح کليد تحويل) در حوزه های نفت، گاز، پتروشيمی، نيروگاهی و صنايع معدنی در بازارهای داخلی و بين المللی با تکيه بر تعامل کارا و موثر با کليه ذينفعان شرکت .

چشم‌انداز

شرکتی توسعه یافته با جایگاه برتر در کشور مبتنی بر مشارکت مؤثر، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سودآوری

توصیف بیانیه چشم انداز:

در افق چشم انداز شرکت باید توسعه یافته باشد. توسعه یافتگی بر اساس تعریف راسل ایکاف عبارت است از توانمندی در تمام ابعاد مورد نیاز در موفقیت سازمانی. از طرف دیگر شرکت باید دارای جایگاه برتر در کشور باشد که این به معنای اخذ مستقل 3درصدی پروژه های جدید نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کشور به ارزش 4 میلیارد دلار در دوره 5 ساله 1397 تا 1402 و افزایش این سهم به 5 درصد در راستای قرار گرفتن در میان 10 شرکت برتر داخلی در افق زمانی 15 ساله چشم انداز شرکت می‌باشد. همچنین در افق چشم انداز شرکت باید در سطح بین المللی مطرح باشد که مفهوم آن نفوذ در بازار پروژه های صنعت نفت کشورهای منطقه، با هدف اخذ 3 تا 5 پروژه کوچک تا متوسط و 2 پروژه بزرگ می باشد.

 ارزش هاي محوري

تحقق ماموريتهاي شركت مبتني بر وجود زيرساخت هاي سازماني، فرهنگ سيستمي و مجموعه اي از ارزشها و اصول اخلاقي نهادينه شده كه در كليه فعاليتها و ارتباطات سازماني راهنما و جهت دهنده به كارها و كاركنان است، مي باشد. عملكرد كاركنان در شركت بايستي در چارچوب اين اصول و ارزش ها باشد و موجبات تقويت آنها را فراهم سازد. ارزش هاي سازماني در شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران به شرح زير تعيين شده است:

 1. پايبندي در انجام به موقع تعهدات و رضايتمندي مشتريان و سرمایه گذاران
 2. تاکيد بر منزلت انساني، مشارکت و رضايتمندي کارکنان
 3. رعايت صداقت، عدالت و شفافيت در رفتار و گفتار سازماني
 4. التزام به رعايت اصول و ارزشهاي ديني و ملي 

اهداف

اهداف استراتژيک ترجمان چشم انداز سازمان می باشند. اين اهداف در منظرهای مختلف استراتژي سازمان تدوين شده اند و استراتژی های سازمان مسيرهای رسيدن به اين اهداف را مشخص می کنند.

 1. حداکثرسازی ارزش افزوده اقتصادی شرکت
 2. افزايش سهم بازار داخلی و نفوذ در بازارهای بين المللی
 3. قرار گرفتن بين پيمانکاران برگزيده کارفرمايان اصلی
 4. سرآمدی در کليه فرآيندهای کليدی
 5. توسعه منابع و سرمايه های مشهود و نامشهود سازمانی

راهبردها

 1. توسعه ارتباطات راهبردی(تفاهم نامه با شرکتهای خارجی دارای فن‌آوری برای اجرای پروژه های زیست محیطی در کشور)
 2. ايجاد ائتلافهای استراتژيک (تفاهم نامه با شرکتهای کوچک اروپایی برای تامین مالی و تامین مواداولیه و تجهیزات )
 3. تثبیت شرکت به عنوان پیمانکار معتبر داخلی نزد کارفرمایان اصلی
 4. نفوذ به بازار پروژه های کوچک و متوسط
 5. تقويت واحد بازاریابی و ترویج فرهنگ بازاریابی در شرکت
 6. توسعه دارایی های محوری
 7. توسعه نظام مدیریت پروژه در شرکت
 8. برنامه ريزی در جهت نيل به سازمان فراگير (یادگیرنده)
 9. چابکسازی، کاهش هزینه های سربار و افزایش کارایی