مخازن LPG فاز۱۴ پارس جنوبی

مخازن LPG فاز۱۴ پارس جنوبی

 

خدمات و مهندسی: تامین کالا، طراحی، مهندسی، ساخت و پیش راه اندازی مخازن توسط شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران در حال اجرا می باشد.
این خدمات با بکارگیری دانش فنی و مهندسی 100%ایرانی انجام گرفته است.

مخازن LPG فاز۱۴ پارس جنوبی

ساخت مخازن چهارگانه بخش خشکی